1. Każdy klient oddający sprzęt do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 1. Gwarant – marka polfixit.pl – ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji wyłącznie za wady powstałe z przyczyn tkwiących w użytych częściach w związku z wadliwym procesem produkcyjnym i/lub w związku z wykonanymi naprawami.
 2. Gwarancja na wykonaną naprawę wynosi 90 dni (obejmuje wyłącznie wymieniany element). W przypadku części ulegających naturalnemu zużyciu w procesie eksploatacji, takich jak: złącza, gniazda ładowania, obudowy, gwarancja wynosi 30 dni. Telefony zalane lub zawilgocone traktowane są jako niestabilne, serwis podejmując się ich naprawy nie gwarantuje, iż stan urządzenia nie ulegnie pogorszeniu. Na takie urządzenia udzielana jest gwarancja rozruchowa, jednodniowa.
 1. Gwarancją nie są objęte następujące części lub uszkodzenia:
 • mechaniczne uszkodzenia sprzętu,
 • wady powstałe wskutek używania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi,
 • wady wynikłe wskutek niewłaściwego przechowywania lub konserwacji sprzętu,
 • uszkodzenia wynikające ze zdarzeń losowych, np. zalanie, zawilgocenie itp.
 • inne uszkodzenia, części i usterki niemające związku z wykonaną naprawą.
 1. Gwarancja wygasa na skutek dokonania przez podmioty nieuprawnione jakichkolwiek napraw, przeróbek, modyfikacji, zmian w oprogramowaniu bądź usunięcia plomby gwarancyjnej.
 1. Gwarant zapewnia bezpłatnie usunięcie wady objętej regulaminem w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia wadliwego sprzętu. Serwis zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu naprawy o czas potrzebny na sprowadzenie części. Termin odbioru telefonu z serwisu jest terminem planowanym, może on się wydłużyć z przyczyn niezależnych od polfixit.pl, takich jak awarie urządzeń, wady produktów oraz innych przyczyn losowych.
 1. W przypadku naprawy gwarancyjnej klient zobowiązany jest dostarczyć sprzęt do serwisu. Koszt odesłania urządzenia wynosi 15 zł lub 25 zł przy płatności za pobraniem.
 1. W żadnych okolicznościach polfixit.pl nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych z telefonu, karty SIM oraz karty pamięci pozostawionych w telefonach.
 1. Usługa door to door polega na dostarczeniu telefonu do i z serwisu za pośrednictwem polfixit.pl. Klienci mogą zgłosić naprawę poprzez formularz dostępny na stronie „ZGŁOŚ NAPRAWĘ”. Ustalona godzina odbioru urządzenia jest godziną planowaną i może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od polfixit.pl. Koszt transportu sprzętu do i z serwisu wynosi 0 zł.
 1. Przed dostarczeniem telefonu do serwisu prosimy o zdjęcie blokad ekranu, kodów graficznych lub podanie ich w zleceniu naprawy. Jest to niezbędne do przetestowania telefonu po naprawie. W przypadku niepodania kodu zabezpieczającego, serwis nie ponosi odpowiedzialności za poprawność wykonanej naprawy ze względu na brak możliwości przetestowania urządzenia.
 1. Nieodebranie sprzętu w ciągu 90 dni od daty przyjęcia do serwisu zgodnie z art. 180 K.C. oraz art. 60 K.C., serwis polfixit.pl traktuje jako wolę wyzbycia się własności, co skutkuje uznaniem sprzętu za porzucony.
 1. Oddając sprzęt do naprawy, klient dobrowolnie akceptuje powyższy regulamin, stanowiący zarazem umowę, na podstawie której świadczona jest usługa naprawy, i która reguluje prawa i obowiązki z tego wynikające. Wszelkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowanie przez obie strony.

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja strony: Polfixit.pl | Polityka prywatności

Do góry